28 Şubat 2010 Pazar

AZOSPERMİK HASTALARDA CERRAHİ YOLLA SPERM ELDE ETME ORANLARI VE ICSI BAŞARILARI: ALTI YILLIK SONUÇLAR(TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİNDE SUNULMUŞTUR) OP.DR.A.Arman Özdemir
AMAÇ: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve azospermi tanısı konulan hastalardan cerrahi yolla sperm elde oranları, bu spermlerle yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonları sonrası fertilizasyon ile gebelik yüzdeleri. GEREÇ-YÖNTEM: 2003-2008 yılları arasında Zeynep Kamil Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi’ne başvurusu sonrası azospermi tanısı konan ve testiküler cerrahi (MESA/PESA/TESA/TESE/MikroTESE) uygulanan 424 hasta incelendi. (MikroTESE ameliyatı 2007 ve 2008 yıllarından itibaren uygulandı). Bu hastalarda sperm bulunma oranları; yumurtalarda döllenme yüzdeleri ve gebelik oranları karşılaştırılmış. BULGULAR:Yıllara göre azospermi tanısı konmuş ve cerrahi uygulanmış hasta sayısı, spermatozoa bulunması oranları, fertilizasyon ve gebelik yüzdeleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo I
YIL AMELİYAT SPERM BULUNAN MİKROİNJEKSİYON VE TRANSFER YAPILAN GEBEKALAN
2003 29 13(%45) 13(%100) 8(%61)
2004 40 27(%67) 27(%100) 11(%40)
2005 42 30(%71) 30(%100) 8(%26)
2006 66 43(%65) 37(%86) 12(%28)
2007 144 105(%73) 88(%84) 14(%13)
2008 103 85(%82) 78(%91) 26(%30)

TOPLAM 424 AMELİYAT
SPERM BULUNAN 303(%67)
MİKROİNJEKSİYON VE TRANSFER YAPILAN 273(%93,5)
GEBELER 79(% 29)

SONUÇ: 424 hastaya sperm eldesi amacı ile PESA/MESA/TESE/MikroTESE uygulanmış. Bu hastalardan 303’ünde(%67) sperm bulunmuş. Cerrahi yollarla elde edilmiş sperm ile yapılan intrasitoplazmik enjeksiyon(ıvf_ıcsı) sonrası 273 hastada(%93,5) fertilizasyon görülmüş ve transfer yapılabilmiş. Bu hastaların 79’unda (%29) gebelik oluşmuş. Bu oranlar; ejakülasyon yolu ile MENİSİNDEN sperm elde edilerek intrasitoplazmik enjeksiyon uygulanmış çiftlerde elde edilen başarı oranlarına çok yakın. Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında azospermik hastalardan ameliyat ile sperm eldesinin önemini ve oldukça başarılı sonuçlar çıkarabileceğini ortaya koymakta.